Mengenengahkan penyelidikan baru dalam bidang sejarah berkaitan masyarakat dan kebudayaan di Malaysia.

Menghubungjalinkan kepentingan sejarah sebagai ilmu kemanusiaan yang mempunyai kaitan rapat dengan pelbagai disiplin ilmu.

Menyediakan forum dan jaringan kerja dalam kalangan akademik dan penyelidik di semua peringkat.

Mengangkat martabat ilmu sejarah sebagai disiplin yang penting dalam kajian masyarakat dan kebudayaan.