சமூக உரைக்கோவை மாநாட்டு ஆய்வரங்கம்

Schedule Tamil Colloquium

நாள்| Date        : 2019-08-01 (வியாழன்)

இடம் | Venue  : Ivory 9, Holiday Villa Hotel & Conference Centre

8:30-9:30

பதிவும் சிற்றுண்டியும்  Registration

9:30-9:40

வரவேற்புரை | Welcoming address

9:40-10:40

கருப்பொருளுரை | Speech by Guest Speaker

பேராசிரியர் முனைவர் ந.தெய்வசுந்தரம் | Prof. Dr. N. Deivasunram

10:40-13:00

அமர்வுத் தலைவர் | Chairperson:

பெ. தனலட்சுமி & சி. மலர்விழி | P. Thanalachime & S. Malarvizhi

10:40-11:15

தமிழ் மொழி கற்பித்தலுக்கு உரைக்கோவையில் தரவக அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துதல்

சி.. இளந்தமிழ்

மொழி மொழியியல் புலம்

மலாயப் பல்கலைக்கழகம்

 

Applying a corpus approach to discourse analysis for Tamil language teaching

C.M. Elanttamil

University of Malaya, Malaysia

11:15-11:30

தேநீர்  Morning Tea

11:30-11:50

மொழியும் அடையாளமும்

இரா. செல்வஜோதி

மொழி மொழியியல் புலம்

மலாயப் பல்கலைக்கழகம்

 

Language and Identity

R. Selvajothi

University of Malaya, Malaysia

11:50-12:10

மலேசியத் தமிழ்– மலாய் இலக்கியங்களின் ஒப்பாய்வு

வீ. சரவணன்

மலேசிய அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்

 

Wacana Sastera Bandingan Kesusasteraan Melayu –Tamil Malaysia

V. Saravanan

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 

12:10-12:40

திரை இசைப் பாடல்களில் உரைக்கோவை

கி. பழநி &

வீ. உமா தேவி

தெங்கு அம்புவான் அப்சான் ஆசிரியர் கல்விக் கழகம்

 

Discourse in Lyrics

K. Palani &

V. Uma Devi

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tengku Ampuan Afzan, Malaysia

12:40-13:00

தமிழ் இலக்கியத்தில் உரைக்கோவை

. மனோன்மணி தேவி

சுல்தான் இட்ரீஸ் ஆசிரியர் கல்விப் பல்கலைக்கழகம்

 

Discourse on Tamil Literature

A. Manonmani Devi

Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

13:00-14:00

பகல் உணவு  | Lunch

 

14:00-16:30

அமர்வுத் தலைவர் | Chairperson:

சி. ம. இளந்தமிழ் & இரா. செல்வஜோதி | C. M. Elanttamil & R. Selvajothi

14:00-14:20

 

 

 

 

14:20-14:40

புது ஊடகங்களில் தமிழ் உரைக்கோவை ஆய்வுகள்  

சி. மலர்விழி

மொழி & மொழியியல் புலம்

மலாயப் பல்கலைக்கழகம்

 

Tamil Discourse Researches on New Media

S. Malarvizhi

University of Malaya, Malaysia

 

அச்சு ஊடக வாதக்கட்டுரைகளில் உரைகோவைப் பகுப்பாய்வு

பெ. தனலட்சுமி

மொழி & மொழியியல் புலம்

மலாயப் பல்கலைக்கழகம்

 

Discourse Analysis of Argumentative Text in Printed Media

P. Thanalachime

University of Malaya, Malaysia

 

14:40-15:40

இளங்கலை முதுகலை மாணவர்களின் படைப்பு

 Paper Presentation by UG and PG students

15:40 – 16:20

பேராசிரியர் ந. தெய்வசுந்தரம் அவர்களோடு கலந்துரையாடல்

Dialogue with Prof. Deivasundram

16:20-16:30

நன்றியுரை

Note of Thanks